En modell för progressiva grannskap

Grannskapsmodell för samverkan

Termen ”grannskap” samt en modell för progressiva grannskap är inte helt bestämd än. Begreppet eller terminologin ”grannskap” känner vi till sedan länge (grannskap, omnejd, omgivning, naboskap, närområde …). KTH-forskarna i Stockholm, samt forskare från Göteborgs universitet och Uppsala universitet tror att ett grannskap i Sverige har runt 2 000 – 5 000 invånare. Medan t.ex. Hong Kong kan ha runt 300 000 – 500 000  människor på samma geografiska yta.

En viktig sak är att befolkningen i grannskapet hjälper till att ta fram modellen. Externa beslutsfattare (politiker och tjänstepersoner) som inte bor eller verkar i grannskapen får inte vara de som huvudsaklingen ska ta fram grannskapsmodellen. Det ska befolkningen i grannskapet själv få göra. 

En modell för progressiva grannskap ska främja demokratiserings-processer. Stora delar av befolkningen ska ta ägarskap, och blir de facto beslutsfattare. Genom att ta ansvar bord modellen rimligen vara universell. Alla grannskap som medverkar förväntar vi gå igenom samma uppstartsprocess och pågående processer med fyra reflektionsmöten per år. Syftet är att verka inkluderand. De fyra aktörerna (grannskapet, kommun och statliga organisationer, skolor samt civilsamhället plus företagen samverkar och koordinerar insatserna på grannskapsnivå.

En modell för kreativa grannskap främjar demokratiseringsprocesser

Ungdomar tar ansvar för reflektionsmöten. De ska bjuda in till och organisera samråd, rådslag, samtal och berättelser samt utrymme för reflektion och eftertanke. Dessutom: planering med tremånaders horisont samt kampanjer i grannskapet där de fyra aktörerna hjälps åt att uppnå de målen man bestämt sig för. Genom utrymme för kulturella inslag som musik, teater, rollspel och presentationer. Och på reflektionsmöten kan till exempel nyanlända presentera sig för grannskapet, och alla deltar tillsammans med de fyra aktörerna, utan revirtänk och utan att kritisera – det är ömsesidigt stöd som gäller – för att skapa hälsosamma grannskap som fungerar under mottot ”trivsel i mångfald”.

Arbetet vi gör har individen i centrum. Det är speciellt viktigt när vi alla ser oss som medarbetare i ett långsiktigt arbete.

Med fyra möten i grannskapen per år skapar vi även möjligheter att kunna samla in data (kring, miljö, hälsa, kultur, värdegrunder, energi, demografi, geografi, etc.). Därmed  får kommuner, länsstyrelsen och landstingen tillgång till data som gör att de kan kategorisera grannskapen med utgångspunkt i de processer som grannskapen går igenom. Men allt måste vara på grannskapens premisser.

Fyra aktörer måste satsa tillsammans

För att en modell för progressiva grannskap ska fungera krävs det att fyra aktörer utbildar sig tillsammans med befolkningen i grannskapen. Alla blir medarbetare och går igenom samma sekvens studiecirklar och får därmed en gemensam vision. Långt ifrån att vara en ”uniform” modell tar en modell för progressiva grannskap som främjare för demokratiprocesser utgångspunkt i individen. Därmed samverkar och inspireras vi till en mångfald av ny förståelse kring processerna och de sociala negativa krafter som verkar i närområdet. Detta är helt i framkanten på lärandets fält.

Vi ligger fortfarande (maj 2020) i Sverige helt i början – med några experimentgrannskap. De börjar testa ut delar av modellens grundprinciper. Samverkan mellan de fyra aktörerna är inte heller utvecklad.

Modeller för demokratiprocesser

Genom att mycket arbete på grannskapsnivå inte utgår från en korrekt bild av verkligheten kommer heller inte demokratiseringsprocesser att initieras. Det finns många samverkansförsök, samrådsmöten och dialog med boende på många områden. Utmaningen är att de modeller som finns är specialiserade – inte universella. Till exempel tar Regeringens Kultursamverkansmodell (från 2009) upp kultur som en viktig del för civilsamhällets inflytande. Men då är utgångspunkten fördelning av statliga medel till lokal kulturverksamhet. Här igen är det inte direkt koppling till grannskapets behov. Man serverar en lösning – en modell som inte grannskapet har varit delaktig i att ta fram.

Myndigheter i samverkan mot den organiserade brottsligheten (2016) har i sin modellbeskrivning heller inte fokus på direkt engagemang. Demokratiprocesser eller beslutsfattande och ansvar för grannskapsprocesser på grannskapsnivån lyser i sin frånvaro.

Det finns verktyg för samråd och rådslag från Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor. Här är mycket bestämd på toppnivån, och även om det är fina ord så kan inte den modellen få med sig stora befolkningsgrupper.

Modeller för dialoger på lokalnivån från t.ex. DialogGuiden från Sveriges Kommuner och Regioner främjar inte heller demokratiseringsprocesser. Dessa dialoger eller planer är inte alls är inriktade på grannskapens akuta behov.

Främja individens talanger, via en modell för progressiva grannskap

En modell för progressiva grannskap främjar individens talanger, mänskliga resurser och ta utgångspunkt i den inre andliga verkligheten inom varje människa. Inte se människan som pjäser i ett spel eller oförmåga att kunna ta beslut och ta ansvar över grannskapsprocesserna.

En grannskapsmodell ska främja demokratiprocesser när den initieras av barn, ungdomar och vuxna i samspråk och genom de kärnaktiviteter som grannskap.nu utforskar.

Modellen för grannskapet utgår från individens verklighet kopplat till grannskapens verklighet. Modellen för grannskapsarbete betyder även att myndighetsutövning lokalt ska ägnas åt folket. Beslutsfattande ska utövar befolkningen direkt eller indirekt (representationssystem). Men en modell för demokratiprocesser tillämpar tre viktiga moment: reflektion, samrådsmöten och planering med korta tidshorisonter (3 månader).

Modellen är evolutionär i sin karaktär och tar hänsyn till allas värdighet. Alla som ser sig som medarbetare i grannskapsarbetet har unika uppgifter och har en unik ställning . Alla är ansvariga för att främja det bästa för sina grannar, för lokalsamhället, för regionen, för landet och för mänskligheten.

Print Friendly, PDF & Email

Lämna ett svar